Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Combo Emonomy B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30205759 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30205759.

Artikel 1 Definities 

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

a) Combo Emonomy B.V., gevestigd te Utrecht, gebruiker van de algemene voorwaarden.

b) Opdrachtgever: de wederpartij van Combo Emonomy B.V..

c) Opdracht: de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, begeleiding, , onderzoek, scholing en detachering, alles in de ruimste zin des woords.

d) Cursus(sen): een door Combo Emonomy B.V. verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminars dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ‘in company’, ‘open’ of ‘maatwerk’.

e) Deelnemer: de particulier of de door een bedrijf, door een instelling of door een onderdeel van een bedrijf of instelling, opgegeven persoon die deelneemt aan een cursus die Combo Emonomy verzorgt.

f) Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.

g) Onderwijsmateriaal: cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een cursus of opdracht wordt gebruikt.

Artikel 2 Toepasbaarheid 

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Combo Emonomy B.V. ten behoeve van een opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan door partijen niet bij schriftelijk overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden de opdrachtgever, de deelnemer of bedrijf of instelling die een deelnemer aanmeldt, de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, bedrijf of instelling hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een opdrachtgever zorgt voor aanmelding van een deelnemer, verplicht deze zich tegenover Combo Emonomy B.V. deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever of bedrijf of instelling vrijwaart Combo Emonomy B.V. voor alle claims van deelnemer, als Combo Emonomy B.V. tegenover deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever, bedrijf of instelling van voornoemde verplichtingen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Opdrachtaanvaarding 

3.1 Combo Emonomy B.V. aanvaardt slechts die opdrachten waarvoor het de kwalificaties bezit. De in een opdracht in te zetten medewerkers van Combo Emonomy B.V. dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken.

3.2 De door Combo Emonomy B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Combo Emonomy B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen.

De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Combo Emonomy B.V. op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt. Anderzijds draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Combo Emonomy B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst, tijdig aan Combo Emonomy B.V. worden verstrekt.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Combo Emonomy B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand op het betreffende vakgebied.

4.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Combo Emonomy B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Combo Emonomy B.V. dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen die aan de uitvoering dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

4.4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Combo Emonomy B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Combo Emonomy B.V. worden verstrekt.

4.4.2 Voorts is de opdrachtgever gehouden om, tenzij anders overeengekomen, binnen drie maanden na het ondertekenen van de overeenkomst, de eerste training c.q. werkzaamheden door Combo Emonomy B.V. te laten plaatsvinden. De daarop volgende training c.q. werkzaamheden dienen aansluitend in overleg met Combo Emonomy B.V. plaats te vinden, met een maximale tussentijd van één maand.

4.4.3 Indien de werkzaamheden van Combo Emonomy B.V. zijn gestart en de opdrachtgever de werkzaamheden tussentijds (al dan niet tijdelijk) voor een periode van langer dan één maand stopzet, is Combo Emonomy B.V. gerechtigd 100% van het voor de werkzaamheden overeengekomen bedrag te factureren, ongeacht de vraag of de werkzaamheden te zijner tijd nog worden verricht. Het is aan Combo Emonomy B.V. om te beoordelen of de werkzaamheden na het stopzetten van de werkzaamheden voor een periode van langer dan één maand, op verzoek van de opdrachtgever worden hervat.

4.4.4 Indien in strijd wordt gehandeld met 4.4.1, 4.4.2 of de werkzaamheden ex artikel 4.4.3 voor langer dan één maand op verzoek van de opdrachtgever worden stopgezet, heeft Combo Emonomy B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst kosteloos te beëindigen, of te ontbinden, dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform onderstaande toeslagenregeling bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Aanvang werkzaamheden na ondertekening overeenkomst Stilleggen werkzaamheden op verzoek opdrachtgever Toeslag 
0-3 maanden< 1 maand0%
3-6 maanden1-3 maanden25%
6-9 maanden3-6 maanden50%
9-12 maanden6-9 maanden75%
> 12 maanden> 9 maanden100%

4.5 Combo Emonomy B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Combo Emonomy B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Combo Emonomy B.V. kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Aanmeldingen voor cursussen zijn voor Combo Emonomy B.V. pas bindend nadat deze door de deelnemer of het bedrijf of instelling die een deelnemer aanmeldt, of door de opdrachtgever deze schriftelijk via het aanmeldingsformulier dan wel door een afzonderlijke overeenkomst is bevestigd.

4.7 Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals de duur van de scholing of het advies en/of onderzoek, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Combo Emonomy B.V., maar kunnen redelijkerwijs afwijken.

4.8 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Combo Emonomy B.V. vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien en die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Combo Emonomy B.V. tijdig overleg gepleegd, teneinde afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

5.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Combo Emonomy B.V. slechts voor zover Combo Emonomy B.V. deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Combo Emonomy B.V. feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Combo Emonomy B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 In afwijking van lid 5.3 zal Combo Emonomy B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Combo Emonomy B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Honorarium 

6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel.

6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Onder werkelijk bestede uren worden ook de reisuren verstaan die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Combo Emonomy B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

6.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.6 Indien Combo Emonomy B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Combo Emonomy B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.7 Combo Emonomy B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Combo Emonomy B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

6.8 Bovendien mag Combo Emonomy B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Combo Emonomy B.V., dat in redelijkheid niet van Combo Emonomy B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6.9 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6.10 Combo Emonomy B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Combo Emonomy B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.11 Indien opdrachtgever de door Combo Emonomy B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd met inachtneming van het gestelde in lid 9, binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Combo Emonomy B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 7 Termijnen 

7.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Combo Emonomy B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7.2 Combo Emonomy B.V. is niet gebonden aan termijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Combo Emonomy B.V. en opdrachtgever, resp. de deelnemers aan een cursus zo spoedig mogelijk hierover overleggen.

Artikel 8 Betaling 

8.1 Voor opdrachten boven € 10.000,– brengt Combo Emonomy B.V. bij aanvang van de opdracht 40% van de totale opdrachtprijs in rekening, halverwege de opdracht 40% en na afronding van de opdracht 20%.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum te voldoen.

8.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

8.4 Alle kosten die Combo Emonomy B.V. moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever.

8.5 Combo Emonomy B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Combo Emonomy B.V. van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Combo Emonomy B.V. is ontvangen.

8.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Combo Emonomy B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7 Combo Emonomy B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Deelnemers, Cursussen, Onderwijsmateriaal 

9.1 Combo Emonomy B.V. heeft het recht op grond van geëxpliciteerde criteria voor deelname aan een cursus deelnemers uit te sluiten van toelating tot een cursus.

9.2 Combo Emonomy B.V. houdt zich het recht voor bij overinschrijving van een cursus aangemelde deelnemers te selecteren op grond van vooraf geëxpliciteerde criteria voor deelname aan de cursus.

9.3 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door Combo Emonomy B.V. gehanteerde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. 9.4 Indien een cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Combo Emonomy B.V..

9.5 Combo Emonomy B.V. heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

9.6 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten 

10.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Combo Emonomy B.V. vervaardigde stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., berust bij Combo Emonomy B.V. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 Alle door Combo Emonomy B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Combo Emonomy B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de versterkte stukken anders voortvloeit.

10.3 Combo Emonomy B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Indien Combo Emonomy B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Indien Combo Emonomy B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot ten hoogste tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,–. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Combo Emonomy B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

11.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitende verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Combo Emonomy B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Combo Emonomy B.V. toegerekend kan worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5 Combo Emonomy B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Combo Emonomy B.V. of zijn ondergeschikten.

11.7 Combo Emonomy B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

11.8 Als opdrachtgever tekeningen, artikelen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt ten behoeve van de ontwikkeling en/of samenstelling van onderwijsmateriaal of andere werken, dan neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het onderwijsmateriaal of de werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal Combo Emonomy B.V. tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

11.9 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Geheimhouding 

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering of de cursus dit vereist.

12.3 Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de opdrachtgever, resp.

cursist, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

12.4 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Combo Emonomy B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Combo Emonomy B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend en toegestaan recht van verschoning, dan is Combo Emonomy B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13 Annulering open cursussen 

13.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Combo Emonomy B.V. altijd het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

13.2 De aanmelder van een deelnemer aan een cursus kan deze aanmelding alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling.

Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van de cursus; vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de cursus verschuldigd; volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

scholingsopdrachten 

13.3 Cursusopdrachten kunnen door de opdrachtgever alleen schriftelijk geannuleerd worden. Hierbij zijn echter vergoedingen verschuldigd en wel als volgt.

Bij annulering tot vier weken voor de aanvang van de cursus, wordt 30% van de opdrachtprijs aan administratiekosten in rekening gebracht; vanaf vier weken tot twee weken voor de aanvang is de helft van de opdrachtprijs van de cursus verschuldigd; bij annulering minder dan twee weken voor de aanvang is de volledige vergoeding van de opdrachtprijs verschuldigd.

13.4 Indien cursusopdrachten worden geannuleerd tot twee weken voor de aanvang van de cursus en binnen een half jaar dezelfde cursus alsnog verzorgd moet worden door Combo Emonomy B.V., zullen voor deze nieuwe opdracht geen voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.

13.5 Indien een cursusopdracht wordt geannuleerd en Combo Emonomy B.V. heeft conform de opdracht cursusruimten, –faciliteiten en/of externe cursusleiders gereserveerd, resp. gecontracteerd, zijn alle kosten die uit de annulering van deze reservering voortvloeien, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht 

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Combo

Emonomy B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Combo Emonomy B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Combo Emonomy B.V. worden daaronder begrepen.

14.3 Combo Emonomy B.V. heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Combo Emonomy B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen. 14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5 Voor zover Combo Emonomy B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Combo Emonomy B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

14.6 Mocht opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan, heeft Combo Emonomy B.V. recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.

Artikel 15 Het in dienst nemen van wederzijds personeel 

Partijen zullen niet tijdens de duur van de overeenkomst medewerkers van elkaar of van ondernemingen waarop Combo Emonomy B.V. beroep heeft gedaan ter uitvoering van deze overeenkomst, in dienst nemen of over indienstneming onderhandelen, anders dan na overleg tussen partijen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle met Combo Emonomy B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover opdrachtgever niet binnen één maand nadat Combo Emonomy B.V. zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen.

Artikel 17 Verzending 

Indien een offerte per E-mail of fax wordt verstuurd zal tevens het origineel per gewone post worden toegezonden. Voor het geval de verzending per E-mail of per fax niet volledig of niet correct is overgekomen, heeft het per post toegezonden exemplaar geldingskracht ook al zou de offerte reeds door u zijn aanvaard op het per Email of fax ontvangen exemplaar.

Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

18.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30200487.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerd versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat Combo Emonomy B.V. de door u verstrekte gegevens alleen opnemen in een geautomatiseerd adressenbestand voorzover dit in het kader van en voortvloeien uit de opdracht noodzakelijk is. Het doel van dit adressenbestand is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, organisatiegegevens, cursusgegevens en -resultaten noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de onderzoeksmatige, administratieve, logistieke en communicatieve functies van Combo Emonomy B.V.. Het adressenbestand zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden.